Coaching tips til hvordan du som leder kan forebygge sykefravær hos dine ansatte

Forebygg sykefravær med coachende lederstil

Sykefravær er den største personalkostnaden som ikke øker omsetningen til bedriften. Mange bedrifter kjører store medarbeiderundersøkelser flere ganger i året for å få en oversikt over trivsel og fravær hos ansatte, slik at HR kan komme med tiltak som kan forbedre «helsen» til bedriften.

Mye kan endre seg på kort tid, bare tenk på Covid-19 pandemien. Kanskje er ikke spørsmålene i undersøkelsen dekkende for de mest elementære behovene som vi mennesker har i hverdagen eller kanskje krever ny-oppstått situasjon en endring i hva som er viktig å måle.

De mest kostbare grunnene til sykefravær

Sykefravær kan oppstå av mange grunner, men det mest kostbare fraværet er det som oppstår når våre primære behov ikke blir dekket over lengre tid. For hva er våre mest basale behov som bidrar til bedre psykisk og fysisk helse, trivsel og arbeidsglede.

Hvordan kan du som leder forebygge sykefravær hos dine ansatte?

Som leder at det viktig at du ser dine ansatte slik at du kan forutse tegn når noe er ikke som det skal, men også forebygge slik at det ikke går galt. Det er 8 området du som leder må være bevisst på og praktisere med dine ansatte hver dag.

8 områder som ledere bør fokusere på i hverdagen

Anerkjennelse

Å bli sett og hørt og å oppleve at vår innsats betyr noe, og at vi bidrar til at bedriften oppnår sine resultater er viktig for arbeidstakere. Tilbakemelding på et arbeid vi har gjort, en mail vi har sendt, et forslag vi har kommet med er viktig for både selvfølelse, selvtillit, men også klarhet og tydelighet på at den ansatte er på riktig vei. Når vi ikke får tilbakemelding, kan det skape usikkerhet, lite mestringsfølelse og mistrivsel. Tilbakemelding skaper trygghet og mestring, og ikke undervurder et tusen takk for innsatsen!

Mestring

Som leder er det viktig at du bruker ansattes evner, kunnskap og ferdigheter på riktige oppgaver. En gartner vil mest sannsynlig male et rom mye dårligere og bruke mye lengre tid enn en maler. Oppgaver som er tilpasset ansattes evner, kunnskap og ferdighet, men som også gir utfordringer og får dem til å utvikle seg vil skape mestringsfølelse, selvtillit og ønske til å yte mer for å nå målet. Mestring skaper trygghet, god selvfølelse og selvtillit. Det kan være ønske og behov fra begge parter med nye oppgaver, men da er det viktig med forventningsavklaring, opplæring samt rom for justering og tilbakemelding.

Meningsfylt

Det er en stor forskjell på bare å utføre en oppgave uten mål og mening, og det å forstå meningen bak oppgaven. Det er viktig at den ansatte kan se hvordan jobben hen utfører gjør en forskjell for noen eller noe og hvordan. At den ansatte kan se hvordan det rommet hen har malt fører til større trivsel hos teamet som sitter der, som igjen gjør at teamet yter bedre pga forbedrete fysiske forhold. Hvordan kan du som leder skape større mening for medarbeiderens oppgaver?

Utvikling

Mennesker liker vaner og trygghet, men vi er også avhengige av utvikling og variasjon for vekst og trivsel. Det å få nye oppgaver, lære noe nytt, få tillit og ansvar skaper vekst og muligheter for fremtiden.

Tillit

En leder MÅ vise tillit til sine ansatte. Dette er avgjørende for trivsel. Ingen liker å ha følelsen av å bli kontrollert, sjekket eller få følelsen av mistillit. Gi dine ansatte ansvar og tillit fullt ut og vær tydelig på den ansattes rammer og mandat. Utydelighet skaper usikkerhet.

Åpenhet

Sett av tid og skap rom for en uformell prat om smått og stort i hverdagen. En leder som har «døra åpen og er villig til å lytte» kan være en avgjørende sikkerhetsventil, dersom det er ansatte som er i «faresone» for sykemelding. Gi den ansatte forståelse og aksept for at jobb og privat er like viktig og aksept for at det kan være ting i livet som gjør at totaliteten av press, stress og ansvar blir for stor. Da er det avgjørende å ha en leder som viser forståelse og kan bidra til prioritering av oppgaver.

Tilhørighet og Fellesskap

De ansatte må føle at de er en del av et fellesskap, en del av noe større og at deres rolle betyr en forskjell. Tilhørighet og felleskap er limet i et team som gjør at team-medlemmer gjør alt for hverandre og for at teamet skal fungere godt og oppnå sine mål.  

I en hektisk hverdag, med mange ting på to do listen og ad hoc oppgaver er det lett å glemme vesentlige små ting. Derfor er det viktig å minne seg på, og tenke back to basic, når det gjelder menneskers behov for trivsel og arbeidsglede.

Ta en statussjekk for «helse» hos dine ansatte

Lag et deg et enkelt spørreskjema med temaene ovenfor – og skala 1-10 «hvor fornøyd er du?» Dette kan raskt gi deg en pekepinn og oversikt over status, for hva som fungerer og hva som evt. ikke fungerer. Hvor bør det gjøres tiltak? Dette vil hjelpe deg å se om du kan iverksettes enkle tiltak umiddelbart og/eller noen mer langsiktige tiltak. Bare ved å sende ut spørreskjema er du i gang med forebygging av sykefravær. La ikke resultatene bli liggende i skuffen, men del det med ansatte. La de ta bli en del av løsningen og ta eierskap til resultatet.

Ikke la «helsesjekken» bli med denne ene gangen. Vær i forkant av eventuelle problemer og ha en enkel «helsesjekk» for eks. hvert kvartal. Alternativt kan bedriften skaffe et digitalt Query-system som «måler pulsen» til arbeidsplassen.

Ønsker du veiledning og sparringspartner les mer om coaching bedrift

Friske grønne planter er en metafor for god lederskap med lite sykefravær
Rull til toppen